Rückblick zur Ausstellung «Selbstverschiebung» | 12.5.–24.6.2012

Rückblick zur Ausstellung «Hautsache Kunst» | 10.12.2011–22.01.2012

Rückblick zur Ausstellung «Zweite Natur – Heilige Haine in der Kunst» | 27.8.–9.10.2011

Rückblick zur Ausstellung «Der Zweite Blick» | 26.3.–1.5.2011